Privatlivspolitik

Opdateret december 2022

Ifølge artikel 13 og 14 i persondataforordningen skal Familien Hede Nielsens Fond (i det følgende benævnt Fonden og/eller vi) give en række oplysninger, når vi er dataansvarlig og behandler personoplysninger om dig. Overordnet er kravene:

Kontaktoplysninger
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen
Kategorier af personoplysninger
Overladelse og videregivelse af personoplysninger
Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
Opbevaring
Rettigheder
Klage til Datatilsynet

 

Kontaktoplysninger

Selskab: Familien Hede Nielsens Fond
Adresse: Holmbroes Alle 1, 11. etage, 8700 Horsens
CVR-nr.: 43 97 12 12
Telefonnr.: 7927 7305
E-mail: ehe@hedenielsensfond.dk
Website: www.hedenielsensfond.dk

 

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Fonden indsamler og opbevarer personoplysninger, når en eller flere af nedenstående formål forefindes:

Administration og sagsbehandling af indkomne legatansøgninger, herunder en vurdering som resulterer i enten afslag eller tildeling jf. nedenfor

Tildeling af midler, som kan udbetale til den pågældende legatansøger via bevillingsbrev

Rekruttering og/eller løbende personaleadministration

Markedsføring

Deltagelse i prisoverrækkelige, arrangementer og lignende

Samtykke til anvendelsen af cookies

Fondens overholdelse af retlige forpligtelser, herunder indberetning til relevante myndigheder

Behandling af øvrige forespørgsler eller lignende.

 

Retsgrundlaget for behandling af de oplistede personoplysninger forefindes i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a – c og f.

 

Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger vi behandler for at opfylde formålet jf. ovenfor, er bl.a.:

Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse

Portrætbillede

CV, herunder beskæftigelse, stilling, uddannelse, studieophold og familiemæssig tilknytning

Bankoplysninger, skatteoplysninger og årsopgørelse samt CPR-nr. (som led opfyldelse af en retlig forpligtelse)

Helbred

IP-adresse og information om færden på vores hjemmeside

Øvrige personoplysninger du måtte have overleveret til os af egen drift.

 

Overladelse og videregivelse af personoplysninger

Fonden tager de databeskyttelsesretlige regler alvorligt, hvorfor vi behandler modtagne personoplysninger med omhu og fortrolighed.

 

Vi overlader dog personoplysninger til databehandlere, som behandler oplysninger efter vores instruks. Vi sikrer, at der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, inden vi igangsætter behandlingen hos dem, således jeres oplysninger behandles lovligt, fortroligt og med den fornødne sikkerhed.

Vi kan endvidere, som led i udbetalingen af midler videregive personoplysninger til tredjeparter, herunder det offentlige, f.eks. til SKAT og til legatansøgerens bank.

Ydermere kan der ske videregivelse til anden rådgiver, givet under fortrolighedsforhold, hvis der med videregivelsen forefindes legitim interesse og/eller et retligt grundlag.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

Vi bestræber os på at benytte leverandører inden for EU.

 

Opbevaring

Vi har vedtaget interne procedurer og politikker, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har således også vedtaget interne sletteprocedurer, som sikrer, at personoplysninger opbevares i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler og regler for opbevaring af regnskabsoplysninger m.v.

 

Rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem der modtager data om dig.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse m.v. Såfremt den lovgivning, som vi er underlagt, tillader det, kan du dog gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger findes på side 1.

 

Du har ret til at få behandlingen er din persondata begrænset

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet (rettelse)

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.

 

Du har ret til dataportabilitet i forhold til persondata

Du har til enhver tid ret til at gøre brug af dataportabilitet, såfremt du ønsker at få dine persondata flyttet til en ny leverandør.

 

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

Ønsker du at tilbagetrække et tidligere afgivet samtykke, skal du ligeledes tage kontrakt til os, jf. kontaktoplysningerne på side 1.

 

Klage til Datatilsynet

Såfremt I er uenig i måden hvorpå, Fonden behandler personoplysninger eller de formål, vi anvender dem til, er I velkommen til at kontakte os. I har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende privatlivspolitik, såfremt lovgivningen kræver det eller hvis tekniske løsninger tilsiger det.

 

Ønsker du videre mere om hvilke cookies, der indsamles via vores hjemmeside, kan du læse mere herom i vores Cookies politik.